آلبرتا

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی آلبرتا به دو گروه زیر تقسیم می شود:

  • از طریق کارفرما
  • کشاورز خود اشتغال

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?