آنتاریو

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی آنتاریو به سه گروه زیر تقسیم می شود:

  • مهاجرت از روش دانشجویان فوق لیسانس و دکتری
  • مهاجرت از روش دانشجویان لیسانس و کالج
  • مهاجرت از روش گروه عمومی آنتاریو

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?