بریتیش کلمبیا

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی بریتیش کلمبیا به دو گروه زیر تقسیم می شود:

  • روش مهاجرت تجاری و بیزینسی
  • روش مشاغل استراتژیک

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?