سسکچوان

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی سسکچوآن به شش گروه زیر تقسیم می شود:

  • مهاجرت به سسکچوان ازطریق کارآفرینی
  • مهاجرت از روش کشاورزی
  • مهاجرت از روش متخصصین سسکچوان
  • مهاجرت از روش راننده کامیون مسیرهای طولانی
  • مهاجرت از طریق متخصصین بهداشت
  • مهاجرت از روش دانشجویی

 
جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?