مانیتوبا

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی مانیتوبا به چهار گروه زیر تقسیم می شود :

  • روش تخصصی مانیتوبا
  • برنامه تجاری مهاجرت به مانیتوبا
  • روش کشاورزی
  • روش ارزیابی اولویت مانیتوبا
  • روش دانشجوی بین المللی مانیتوبا

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?