نوااسکوشیا

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی نوااسکوشیا  به سه گروه زیر تقسیم می شود:

  • روش مهاجرتی حرفه و تخصص نوااسکوشیا
  • روش بیزینس خانوادگی نوااسکوشیا
  • روش نیروی منطقه ای نوااسکوشیا

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?