نیوفاندلند

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی نیوفاندلند به چهار گروه زیر تقسیم می شود:

  • مهاجرت از روش تجاری و بیزینسی نیوفاندلند و لابرادور
  • مهاجرت از روش فارغ التحصیلان خارجی
  • مهاجرت از روش نیروی حرفه و تخصص نیوفاندلند و لابرادور
  • مهاجرت به نیوفاندلند و لابرادور از روش خویشاوندی

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?