پرنس ادوارد

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی پرنس ادوارد به چهار گروه زیر تقسیم می شود:

  • روش متخصصین جزیره پرنس ادوارد
  • برنامه شراکت تجاری و بیزینسی جهت مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد
  • برنامه مالکیت ۱۰۰٪ تجاری و بیزینسی جهت مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد
  • مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد از طریق درخواست اقوام نزدیک

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?