یوکان

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی یوکان به دو گروه زیر تقسیم می شود:

  • برنامه تجاری یوکان جهت مهاجرت به کانادا
  • برنامه متخصصین یوکان جهت مهاجرت به کانادا

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

× How can I help you?