بررسی پرونده مهاجرتی

قبل از ارسال پرونده مهاجرتی خود به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا ، ما درخواست مهاجرتی شما را مرور خواهیم کرد. برخی از موکلین گروه مهاجرتی فصل نو بعد از اینکه پرونده مهاجرتی خود را توسط خود یا شخص دیگری شروع کرده اند با ما تماس می گیرند. اگر قبلاً پرونده خود را آغاز کرده اید و فقط به یک وکیل مهاجرت یا مشاور مهاجرت نیاز دارید تا درخواست خود را قبل از ارسال بررسی کنید ، می توانید با ما تماس بگیرید و یک مشاور و یا وکیل مهاجرت کانادا از شرکت مهاجرتی فصل نو به شما کمک می کند تا پزونده خود را با بررسی کنید.

ما در بررسی پرونده شما تمام اطلاعات مربوط به پرونده شما که قبلاً به مهاجرت ، شهروندی پناهندگی کاناد ارائه کرده اید ، در نظر می گیریم.

اگر پرونده خود را آغاز کرده اید ، ما به شما خدمات زیر را ارائه می دهیم

Add Your Comment

× How can I help you?